Het project

Het project “ZPPZ” is een project in opdracht van het RIZIV (art. 56), met als doel om het bestaande zorgpad te implementeren in 5 Belgische regio’s (2 in Vlaanderen, 2 in Wallonië en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest). Er wordt sterk ingezet op de samenwerking tussen de bestaande netweken voor Palliatieve Zorg, de huisartsenkringen, de woon- en zorgcentra, …

Doel van het project bestaat erin om de kwaliteit van zorg en leven te verbeteren bij mensen van meer dan 45 jaar met een beperkte levingsverwachting. Aan de hand van het zorgpad worden allerlei hulpmiddelen aangereikt aan de verschillende zorgverleners die een team vormen rondom de  betrokken patiënt onder coördinatie van de huisarts. Er wordt in elke regio een beperkte vorming aangeboden om de filosofie van het project duidelijk te stellen en de aangereikte hulpmiddelen goed te leren gebruiken.

We volgen in ons project het wetenschappelijke onderzoeksdesign van een “stepped wedge” studie waarbij elke regio een aparte cluster vormt.  Dit laat toe om allerlei vergelijkingen te maken tussen de verschillende regio’s en op verschillende ogenblikken.

stepped wedge

Na geïnformeerde toestemming  worden gegevens verzameld enerzijds bij huisartsen en anderzijds bij patiënten en hun familie. Deze gegevensverzameling verloopt volledig op elektronische wijze via strikt beveiligde kanalen. Daarnaast vindt er een koppeling plaats van zorgconsumptiegegevens zoals die afkomstig zijn van de ziekenfondsen en beschikbaar zijn in de IMA databanken.

De studie werd goedgekeurd door het Comité voor Medische Ethiek van de Universiteit Antwerpen in zijn vergadering van 07 oktober 2013 onder nummer 13/35/333.

De procedures van dataverzameling en -koppeling werden goedgekeurd door het Sectorale Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid (Afdeling “Gezondheid”) in zijn beraadslaging nr. SCSZG/13/251 van 19 november 2013.